Skip to main content

A. ALGEMEEN

1. Definities

Tenzij uit deze algemene voorwaarden duidelijk anders blijkt, hebben de volgende woorden en uitdrukkingen die beginnen met een hoofdletter de navolgende betekenis, waarbij geldt dat termen in enkelvoud dezelfde rechtsgeldige betekenis hebben als termen in meervoud en vice versa:

Algemene Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden van ES, die betrekking hebben op de Diensten van ES.

Bruto Jaarinkomen:
Indien sprake is van een arbeidsovereenkomst: het tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat overeengekomen bruto jaarsalaris, inclusief het totaal aan vaste en variabele werkgeversbijdragen en uitkeringen per jaar, waaronder in ieder geval begrepen: een dertiende maand en vakantiegeld. Indien sprake is van een overeenkomst van opdracht of een andere contractuele relatie: de Vergoeding die ES op jaarbasis zou hebben berekend aan de Opdrachtgever, uitgaande van 173,33 uur per maand, vermenigvuldigd met twaalf (12) en vermenigvuldigd met het laatstelijk door ES in rekening gebrachte uurtarief. Indien sprake is van een overeenkomst van opdracht of een andere contractuele relatie: de Vergoeding die ES op jaarbasis zou hebben berekend aan de Opdrachtgever, uitgaande van 173,33 uur per maand, vermenigvuldigd met twaalf (12) en vermenigvuldigd met het laatstelijk door ES in rekening gebrachte uurtarief.

Diensten: Iedere vorm van dienstverlening door ES, waaronder diensten op het gebied van detachering, interim-management, werving en selectie en coaching.

ES: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Employment Services B.V., statutair gevestigd te Hilversum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32153605.

Gedetacheerde: Iedere natuurlijke persoon die, uit hoofde van een arbeids- overeenkomst met ES, werkzaamheden zal verrichten ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen de organisatie van de Opdrachtgever of van een derde.

Interim-professional: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, in opdracht van ES, als zelfstandige opdrachtnemer buiten een dienst-verband om, werkzaamheden zal verrichten ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen de organisatie van de Opdrachtgever of van een derde.

Kandidaat: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die door ES aan de Opdrachtgever wordt voorgedragen om als Gedetacheerde, Interim-professional of werknemer werkzaamheden te gaan verrichten ten behoeve van de Opdrachtgever.

Opdracht: De opdracht tot het leveren van bepaalde Diensten.

Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Opdracht aan ES verstrekt.

Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen ES en de Opdrachtgever, op grond waarvan ES bepaalde Diensten zal (doen) verlenen aan de Opdrachtgever.

Partij: ES of de Opdrachtgever, waarbij ES en de Opdrachtgever(s) gezamenlijk worden aangeduid als “Partijen”.

Vergoeding: De door ES en de Opdrachtgever overeengekomen (geldelijke) vergoeding voor de door ES uit hoofde van een Overeenkomst geleverde of te leveren Diensten.

2. Werkingsfeer

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken integraal onderdeel uit van, alle Overeenkomsten, aanbiedingen en voorstellen van ES aan de Opdrachtgever betreffende het verlenen van Diensten aan de Opdrachtgever, en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen ES en de Opdrachtgever.

2.2 In geval van strijdigheid tussen de inhoud van een Overeenkomst en de inhoud van de Algemene Voorwaarden, prevaleert – enkel ten aanzien van die Overeenkomst – hetgeen bepaald is in die Overeenkomst.

2.3 Eventuele inkoopvoorwaarden of andere standaardvoorwaarden van, of aangewezen door, de Opdrachtgever of derden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op Overeenkomsten, Diensten, aanbiedingen of voorstellen van ES aan de Opdrachtgever betreffende het verlenen van Diensten aan de Opdrachtgever; en evenmin op enige daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen ES en de Opdrachtgever.

2.4 Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen worden vervangen door bepalingen die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

3. Offertes

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en (wervings)voorstellen van ES zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien geen termijn voor aanvaarding is genoemd, vervalt de betreffende aanbieding of offerte of het betreffende (wervings)voorstel binnen dertig (30) dagen na de datum van de betreffende aanbieding of offerte of het betreffende (wervings)voorstel.

3.2 ES is niet gebonden aan afwijkingen die voorkomen in de aanvaarding door de Opdrachtgever van een aanbieding of offerte of (wervings)voorstel.

4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat:

4.1.1 een aanbieding of offerte of (wervings)voorstel van ES door de Opdrachtgever wordt aanvaard;

4.1.2 het document waarin de afspraken en voorwaarden met betrekking tot de Opdracht zijn uitgewerkt door zowel ES als de Opdrachtgever schriftelijk is geaccordeerd, per e-mail of door ondertekening van de Overeenkomst; danwel – indien eerder –

4.1.3 ES op verzoek van de Opdrachtgever met verlening van de Dienst(en) is aangevangen, in welk geval de Opdrachtgever geacht wordt onverkort en onvoorwaardelijk te hebben ingestemd met de betreffende aanbieding of offerte of het betreffende (wervings)voorstel van ES en met de toepassing van de Algemene Voorwaarden.

5. Kwalificatie van de overeenkomst

5.1 De Overeenkomst kwalificeert als een overeenkomst van opdracht. Met inachtneming van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, zijn de artikelen 7:400 e.v. BW van toepassing op de Overeenkomst.

5.2 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aan ES te zijn gegeven, en niet aan een aan ES verbonden persoon. Dat geldt ook als het de bedoeling van Partijen is dat een opdracht zal worden uitgevoerd door een bepaalde aan ES verbonden persoon. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 BW op de Overeenkomst is uitgesloten. Onder aan ES verbonden personen worden begrepen de werknemers, de adviseurs, de partners, de personen werkzaam via de flexibele schil, de dochterondernemingen en de aandeelhouders van ES.

6. Werkwijze

6.1 ES neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht. ES zal de Diensten ten behoeve van de Opdrachtgever verlenen op de wijze die ES daartoe geschikt acht.

6.2 ES is gerechtigd bij de uitvoering van de Opdracht derden in te schakelen, die niet aan ES verbonden zijn. Zij zal daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg hebben met de Opdrachtgever. ES neemt in ieder geval bij de keuze van de in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht. ES zal in geen geval aansprakelijk zijn voor fouten die door deze derde onverhoopt mochten worden gemaakt. Door ES een Opdracht te geven, verleent de Opdrachtgever aan ES de bevoegdheid om namens de Opdrachtgever beperking van de aansprakelijkheid door een niet aan ES verbonden persoon te aanvaarden.

6.3 De Opdrachtgever neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtgever in acht. De Opdrachtgever is verplicht om volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst, onder meer door tijdig alle daartoe benodigde en gevraagde informatie te verstrekken. ES mag uitgaan van de juistheid van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de hierover gemaakte afspraken ter beschikking van ES gesteld is; of indien de Opdrachtgever op andere wijze nalaat volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van de Overeenkomst, is ES gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever aan voornoemde verplichtingen heeft voldaan, en is ES gerechtigd om de als gevolg daarvan ontstane kosten in rekening te brengen.

7. Vergoeding

7.1 De Opdrachtgever is aan ES een Vergoeding verschuldigd. De hoogte van de Vergoeding is door Partijen overeengekomen in de Overeenkomst.

7.2 ES is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de Vergoeding te wijzigen indien zich wettelijke en/of andere wijzigingen voordoen (zoals bijvoorbeeld ten aanzien van lonen, materialen of belastingen) die invloed hebben op de Vergoeding; danwel als de aard van de Overeenkomst drastisch wijzigt.

7.3
 Alle tarieven van ES zijn in euro, exclusief btw, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8. Facturatie en betaling

8.1 Tenzij een andere wijze van facturering schriftelijk is overeengekomen, is ES gerechtigd digitaal te factureren. De Opdrachtgever zal aan ES kenbaar maken naar welk e-mailadres de digitale factuur kan worden gestuurd. Een digitaal verzonden factuur wordt geacht te zijn ontvangen door de Opdrachtgever op de datum van verzending van de factuur. Indien zich een wijziging voordoet in het e-mailadres waarop de Opdrachtgever facturen wenst te ontvangen, is het de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever dit tijdig aan ES kenbaar te maken, en zich ervan te verwittigen dat de wijziging wordt doorgevoerd in de administratie van ES.

8.2 De Opdrachtgever dient een factuur van ES te voldoen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op het bankrekeningnummer zoals vermeld op die factuur.

8.3 Eventuele klachten met betrekking tot facturen van ES dienen binnen de betalingstermijn schriftelijk en gemotiveerd ter kennis van ES te worden gebracht, bij gebreke waarvan de facturen worden geacht akkoord te zijn bevonden door de Opdrachtgever.

8.4 Het recht van de Opdrachtgever om betaling op te schorten van een (deel van een) factuur is beperkt tot het door de Opdrachtgever te goeder trouw betwiste bedrag, in overeenstemming met het in artikel 8.3 bepaalde.

8.5 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, en de factuur niet in overeenstemming met artikel 8.3 en 8.4 is betwist, is de Opdrachtgever direct – van rechtswege – in verzuim. Indien een gedeelte van een factuur is betwist in overeenstemming met artikel 8.3, maar het onbetwiste deel niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is de Opdrachtgever terzake het onbetwiste deel van de factuur direct – van rechtswege – in verzuim.

8.6 Indien de Opdrachtgever in (betalings)verzuim verkeert, is de Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag rente verschuldigd, ter hoogte van een procent (1%) per kalendermaand, met ingang van de dag dat de Opdrachtgever in verzuim is.

8.7 Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten, met betrekking tot de invordering en inning van de door ES niet tijdig van de Opdrachtgever ontvangen betalingen, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op tenminste vijftien procent (15 %) van de verschuldigde hoofdsom; onverminderd het recht van ES om de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen. De opgave van ES van die kosten strekt tot dwingend bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs.

8.8 ES is te allen tijde gerechtigd van de Opdrachtgever zekerheidsstelling te verlangen voor al hetgeen de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd zal zijn.

8.9 Indien de Overeenkomst is gesloten met meer dan een Opdrachtgever, is iedere Opdrachtgever hoofdelijk medeaansprakelijk voor de nakoming van de betalingsverplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

8.10 De administratie van ES is beslissend voor de vaststelling van de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

9. Duur en einde van de overeenkomst

9.1 De duur waarvoor de Overeenkomst wordt aangegaan, zal worden gespecificeerd in de Overeenkomst.

9.2 Indien een verlenging van de Overeenkomst wordt overeengekomen, of de Opdracht na het verstrijken van de overeengekomen duur stilzwijgend wordt voortgezet, wordt de betreffende Opdracht voortgezet onder dezelfde voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

9.3 De Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, eindigt van rechtswege bij het einde van de overeengekomen looptijd, behoudens:
9.3.1 verlenging in overeenstemming met artikel 9.2; of
9.3.2 eerdere beëindiging met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 9.

9.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is het de Opdrachtgever niet toegestaan de Overeenkomst tussentijds te beëindigen, indien en voor zover de Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan.

9.5 Indien en voor zover de Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, is zowel ES als de Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst (tussentijds) op te zeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging verzetten. In beginsel achten ES en de Opdrachtgever de volgende opzegtermijnen redelijk: één (1) maand indien de Overeenkomst korter dan zes (6) maanden heeft geduurd, en twee (2) maanden indien de Overeenkomst zes (6) maanden of langer heeft geduurd.

9.6 Iedere Partij is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, door deze op te zeggen of te ontbinden, indien de andere Partij:
9.6.1 faillissement heeft aangevraagd of failliet is verklaard;
9.6.2 surséance van betaling heeft aangevraagd of is verleend;
9.6.3 haar bedrijfsvoering staakt;
9.6.4 toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van een of meer verplichtingen onder de Overeenkomst, en – zo de tekortkoming voor herstel vatbaar is – heeft nagelaten die tekortkoming te herstellen binnen een redelijke termijn na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving daartoe;
9.6.5 als gevolg van overmacht gedurende dertig (30) dagen of langer niet in staat is een of meer verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen.

9.7 Opzegging of ontbinding dient te geschieden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij.

10. Gevolgen van de beëindiging

10.1 Beëindiging of afloop van de Overeenkomst laat de aan Partijen op de datum van beëindiging of afloop ter beschikking staande rechten of rechtsmiddelen – of verkregen verplichtingen of schulden – onverlet.

10.2 Op het moment van beëindiging worden alle bedragen – die door de Opdrachtgever aan ES tot aan de einddatum verschuldigd zijn – direct opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere kennisgeving is vereist.

10.3 ES behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) beëindiging aanspraak op betaling door de Opdrachtgever van de Vergoeding voor het door ES reeds uitgevoerde deel van de Overeenkomst.

10.4 Indien ES tot beëindiging van de Overeenkomst overgaat met in achtneming van artikel 9.6, of de Opdrachtgever de overeenkomst beëindigt met inachtneming van artikel 9.4 of artikel 9.5, heeft ES recht op compensatie door de Opdrachtgever van:
10.4.1 alle kosten die aan ES in rekening worden gebracht door enige bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken derde, in relatie tot de (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst; vermeerderd met
10.4.2 alle kosten die ES heeft gemaakt ter uitvoering van de Overeenkomst, maar nog niet aan de Opdrachtgever in rekening heeft gebracht;
zulks onverminderd de eventuele overige rechten of rechtsmiddelen van ES.

10.5 Na het eindigen van de Overeenkomst (om welke reden dan ook) dient ieder der Partijen alle in zijn/haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere Partij onverwijld aan die andere Partij ter hand te stellen.

10.6 De bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikel 11 (Geheimhouding en persoonsgegevens), artikel 12 (Relatiebeding / Niet-wervingsbeding), artikel 16 (Toepasselijk Recht), artikel 17 (Bevoegde Rechter), artikel 25 (Overnamebeding), artikel 29 (Overnamebeding) en deze bepaling (Survival) blijven na het eindigen van de Overeenkomst van kracht.

11. Geheimhouding en persoonsgegevens

11.1 ES en de Opdrachtgever betrachten voor, tijdens en na de Overeenkomst over en weer de grootst mogelijke zorgvuldigheid met betrekking tot alle vertrouwelijke gegevens waarvan zij in het kader van de Overeenkomst kennis hebben verkregen.

11.2 ES verstrekt alleen persoonsgegevens van de Kandidaat, met toestemming van de Kandidaat.

11.3 De Opdrachtgever zal de persoonsgegevens van de Kandidaat vertrouwelijk behandelen. Bij het bewerken of verwerken van persoonsgegevens van Kandidaten, Gedetacheerden en Interim professionals zal de Opdrachtgever de grootst mogelijk zorg betrachten, en alle verplichtingen in achtnemen die voortvloeien uit de toepasselijke wet- en regelgeving, waarbij ES er vanuit gaat dat Opdrachtgever handelt in overeenstemming met de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

11.4 In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft ES een orivacy Statement opgesteld met daarin opgenomen het beleid met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. De Privacy Statement is gepubliceerd op de website van ES.

12. Relatiebeding / Niet-wervingsbeding

12.1 Gedurende een periode van achttien (18) maanden nadat ES een Kandidaat aan de Opdrachtgever heeft voorgesteld of geïntroduceerd (waaronder mede begrepen het toezenden van informatie over een Kandidaat, met behulp waarvan de Kandidaat kan worden geïdentificeerd), is het de Opdrachtgever (en groepsvennootschappen van de Opdrachtgever) niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ES, buiten een Overeenkomst om, direct of indirect, (i) een arbeidsverhouding met de Kandidaat aan te gaan, of (ii) de Kandidaat uit hoofde van een andere rechtsverhouding werkzaamheden te laten verrichten voor de Opdrachtgever of een groepsvennootschap van de Opdrachtgever of voor enige andere derde, of (iii) de Kandidaat ertoe te bewegen met enige derde een arbeidsverhouding aan te gaan of bij die derde in dienst te treden.

12.2 Gedurende de Overeenkomst, en gedurende een periode van achttien (18) maanden na het eindigen van de Overeenkomst, is het de Opdrachtgever (en groepsvennootschappen van de Opdrachtgever) niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ES, direct of indirect, werknemers of opdrachtnemers van ES te benaderen, teneinde hen ertoe te bewegen (i) de overeenkomst met ES te beëindigen; of (ii) buiten een overeenkomst met ES om werkzaamheden voor de Opdrachtgever of een groepsvennootschap van de Opdrachtgever of enige derde te verrichten.

12.3 Bij overtreding van artikel 12.1 of artikel 12.2 wordt de Opdrachtgever, met betrekking tot de betreffende Kandidaat of werknemer van ES of opdrachtnemer van ES, geacht een Opdracht tot werving & selectie te hebben verstrekt, en is de Opdrachtgever terzake een Vergoeding verschuldigd aan ES. De hoogte van de Vergoeding zal worden vastgesteld met inachtneming van artikel 7 en de betreffende bepalingen uit Hoofdstuk B, Hoofdstuk C en Hoofdstuk D.

13. Risico allocatie

13.1 ES neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst en het verlenen van de Diensten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht zal nemen. De Opdrachtgever erkent dat op ES een inspanningsverplichting rust, en dat op ES geen verplichting rust een bepaald resultaat te leveren.

13.2 De Opdrachtgever erkent dat ES niet verantwoordelijk – en daarmee niet aansprakelijk – kan worden gehouden voor eventuele fraude, gepleegd door een Kandidaat ten aanzien van zijn/haar diploma’s en/of referenties. De Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor het nagaan van diploma’s en referenties van een Kandidaat, voor de uiteindelijke keuze van een Kandidaat, en voor de beslissing om de Kandidaat al dan niet een aanbod te doen of werkzaamheden te laten verrichten.

13.3 Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in artikel 13.6, geldt dat ES jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk is – met betrekking tot enige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins – voor winstderving of omzetderving, bedrijfsverlies, verlies van klanten of goodwill, gemiste besparingen, of enige andere vorm van zuivere vermogensschade, indirecte schade of gevolgschade.

13.4 Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in artikel 13.6, geldt dat ES jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk is voor:
13.4.1 schade veroorzaakt door toedoen of nalaten van de Kandidaat, Gedetacheerde en/of Interim-professional; of
13.4.2 voor schade van welke aard of omvang dan ook die de Opdrachtgever lijdt of heeft geleden als gevolg van verhindering, ziekte of ongeval van de Kandidaat, Gedetacheerde en/of Interim-professional.

13.5 Zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in artikel 13.6, geldt dat indien ES, ondanks het bepaalde in artikelen 13.1 tot en met 13.4 toch aansprakelijk mocht zijn, iedere aansprakelijkheid van ES beperkt is tot het bedrag dat in voorkomend geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van ES wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat ES onder die beroepsaansprakelijkheidsverzekering draagt.

13.6 Een Partij komt geen beroep toe op beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van een doen of nalaten van die Partij (of van haar directie of hoger management), indien en voor zover dat doen of nalaten kwalificeert als: (i) opzet; (ii) bedrog; (iii) grove schuld; of (iv) grove nalatigheid.

13.7 Alle vorderingsrechten van de Opdrachtgever jegens ES, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond, vervallen zodra een periode van twaalf (12) maanden is verstreken na de dag waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de Opdrachtgever de betreffende vorderingen niet binnen die periode van twaalf (12) maanden in rechte aanhangig heeft gemaakt.

13.8 De Opdrachtgever vrijwaart ES – en stelt ES schadeloos – voor:
13.8.1 vorderingen en aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de Overeenkomst;
13.8.2 vorderingen en aanspraken van een Kandidaat, Gedetacheerde of Interim professional betreffende schade die deze lijdt of heeft geleden in de uitvoering van werkzaamheden voor de Opdrachtgever, waaronder mede begrepen aanspraken met betrekking tot een bedrijfsongeval; en
13.8.3 vorderingen en aanspraken die verband houden met enig doen of nalaten van de Kandidaat, Gedetacheerde of Interim-professional in de uitvoering van haar of zijn werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever (of een groepsvennootschap van de Opdrachtgever of een klant van de Opdrachtgever);
13.8.4 kosten (waaronder mede begrepen redelijke juridische kosten) die door ES zijn gemaakt of ten laste van ES worden toegekend aan een derde, een Kandidaat, Gedetacheerde of Interim professional in relatie tot de vorderingen en aanspraken bedoeld in artikel 13.8.1 tot en met artikel 13.8.3.

13.9 De vrijwaringsverplichting van de Opdrachtgever op grond van artikel 13.8.1 en artikel 13.8.2 geldt niet voor zover de betreffende vordering of aanspraak ziet op zaakschade die is veroorzaakt door een doen of nalaten van ES (of van haar directie of hoger management), indien en voor zover dat doen of nalaten kwalificeert als: (i) opzet; (ii) bedrog; (iii) grove schuld; of (iv) grove nalatigheid.

14. Verrekenings- en opschortingsverbod

14.1 De Opdrachtgever doet afstand van het recht om een schuld aan ES te verrekenen met een vordering op ES.

14.2 De Opdrachtgever doet afstand van het recht om de nakoming van haar verplichtingen uit artikel 8 (Facturatie en Betaling), artikel 11 (Geheimhouding en persoonsgegevens), artikel 12 (Relatiebeding / Niet-wervingsbeding), artikel 17 (Geschillenbeslechting), artikel 20.6 (Vergoeding), artikel 25 (Overnamebeding), of artikel 29 (Overnamebeding) op te schorten.

15. Overdracht van rechten

15.1 Het is een Partij, zonder daaraan voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere Partij, niet toegestaan rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde.

15.2 ES heeft het recht om een pandrecht of een ander zekerheidsrecht te vestigingen op haar (huidige en toekomstige) vorderingen op de Opdrachtgever, ten behoeve van een bank of een andere financiële- of kredietinstelling, of de betreffende vorderingen aan een bank of een andere financiële- of kredietinstelling over te dragen.

16. Toepasselijk recht

16.1 Op iedere Overeenkomst, op de Algemene Voorwaarden, op de Diensten, alle aanbiedingen en voorstellen van ES aan de Opdrachtgever betreffende het verlenen van Diensten aan de Opdrachtgever, en alle daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen ES en de Opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing.

17. Bevoegde rechters / geschilbeslechting

17.1 Indien een Partij van mening is dat sprake is van een geschil, zal zij de andere Partij daarvan schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen.

17.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of de verlening van de Diensten, of enige daarmee verband houdende of daaruit voortvloeiende overeenkomst of rechtsverhouding, zullen Partijen deze in eerste instantie trachten op te lossen in onderling overleg, op managementniveau of directieniveau.

17.3 Indien het onmogelijk gebleken is om een geschil in onderling overleg op te lossen binnen veertien (14) dagen nadat het geschil door een Partij aan de andere Partij is gemeld, is iedere Partij gerechtigd binnen zeven (7) dagen schriftelijk een voorstel tot mediation aan de andere Partij te doen. De Partij die het mediationvoorstel heeft ontvangen, zal binnen zeven (7) dagen schriftelijk kenbaar maken of zij bereid is medewerking te verlenen aan mediation. Het uitblijven van een tijdige reactie op een mediationvoorstel wordt aangemerkt als aanvaarding van het mediationvoorstel.

17.4 Indien Partijen zullen trachten het geschil op te lossen via mediation, zal mediation geschieden volgens het mediationreglement van de Mediatorsfederatie Nederland. Partijen zullen gezamenlijk de mediator benoemen. Indien Partijen niet binnen zeven (7) dagen overeenstemming hebben bereikt over de te benoemen mediator, is iedere Partij gerechtigd een verzoek in te dienen bij het secretariaat van de Mediatorsfederatie Nederland om een voorstel te doen voor een door de Partijen te benoemen mediator. Mediation zal plaatsvinden in Utrecht.

17.5 Indien het niet gelukt is een geschil op te lossen (i) binnen dertig (30) dagen nadat het geschil door een Partij aan de andere Partij is gemeld, of – indien Partijen gekozen hebben voor mediation – (ii) binnen veertien (14) dagen na benoeming van de mediator; dan zal het een ieder der Partijen vrij staan het geschil voor te leggen aan de rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht, welke rechtbank – in eerste aanleg – exclusief bevoegd zal zijn.

17.6 Artikel 17.1 tot en met Artikel 17.4 laat het recht van een Partij onverlet om een bewarende maatregel te verzoeken of een voorlopige voorziening in kort geding te vorderen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden Nederland, locatie Utrecht.

B. WERVING EN SELECTIE

18. Uitvoering

18.1 ES zal aan de hand van de vacature van de Opdrachtgever een functieomschrijving maken. Deze functieomschrijving zal, na goedkeuring door de Opdrachtgever, worden vastgelegd in of worden gevoegd bij de Overeenkomst. ES baseert het kandidatenprofiel op de goedgekeurde functieomschrijving.

18.2 De door de Opdrachtgever verstrekte informatie is bepalend voor de invulling van de functieomschrijving en het kandidatenprofiel.

18.3 ES zal zich inspannen om een of meerdere Kandidaten voor te dragen. Indien hiervoor een termijn is aangegeven, is deze termijn enkel als indicatief te kwalificeren.

18.4 De Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor het nagaan van diploma’s en referenties van een Kandidaat, voor de uiteindelijke keuze van een Kandidaat, en voor de beslissing om de Kandidaat al dan niet een aanbod te doen.

18.5 ES is gerechtigd om bij de werving van Kandidaten voor de Opdrachtgever kosteloos gebruik te maken van de handelsnaam en het logo/merk van de Opdrachtgever. Voor zover noodzakelijk, wordt de Opdrachtgever geacht ES hiervoor toestemming te hebben gegeven.

18.6 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is, is het de Opdrachtgever – zo lang de Overeenkomst van kracht is – niet toegestaan om, hetzij zelf, hetzij door tussenkomst van derden, activiteiten te (doen) verrichten gericht op vervulling van de vacature(s) waartoe de Overeenkomst strekt, of in die vacatures op andere wijze te voorzien.

18.7 Indien en voor zover de Opdrachtgever handelt in strijd met artikel 18.6, is ES gerechtigd haar activiteiten met onmiddellijke ingang te staken en de Overeenkomst, conform het bij artikel 9 bepaalde, te beëindigen.

19. Voltooiing

19.1 De Opdracht wordt geacht te zijn voltooid indien en wanneer:
19.1.1 tussen de Opdrachtgever en een Kandidaat een arbeidsovereenkomst tot stand komt;
19.1.2 tussen de Opdrachtgever en een Kandidaat in beginsel overeenstemming is bereikt over de totstandkoming van een arbeidsovereenkomst, doch deze niet definitief tot stand komt door omstandigheden welke voor rekening van de Opdrachtgever komen.

20. Vergoeding

20.1 De door de Opdrachtgever aan ES verschuldigde Vergoeding voor Diensten op het gebied van werving- en selectie, is uitgedrukt in een percentage van het (eerste) Bruto Jaarinkomen dat de Kandidaat bij de Opdrachtgever zal gaan verdienen.

20.2 De Opdrachtgever is gehouden om ES een kopie te verstrekken van de tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat gesloten arbeidsovereenkomst, alsmede de daarmee samenhangende overeenkomsten, voorschriften en/of regelingen, zodra die arbeidsovereenkomst is ondertekend.

20.3 Bij gebreke van toezending van de in artikel 20.2 bedoelde overeenkomst(en), zal door ES zelf, op basis van ervaringscijfers ontleend aan soortgelijke opdrachten terzake van een vergelijkbaar functieniveau, het Bruto Jaarinkomen worden vastgesteld, welke vaststelling, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever, bindend is. Indien de Opdrachtgever dit tegenbewijs niet binnen vijf (5) werkdagen na vaststelling van het Bruto Jaarinkomen door ES, aan ES doet toekomen, wordt het door ES vastgestelde Bruto Jaarinkomen geacht tussen Partijen vast te staan.

20.4 Wanneer het Bruto Jaarinkomen van de Kandidaat een bedrag tot tachtigduizendduizend euro (EUR 80.000,=) bedraagt, zal de Vergoeding vijfentwintig procent (25%) van het tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat overeengekomen Bruto Jaarinkomen bedragen, met een minimumvergoeding van zesduizend achthonderd euro (EUR 6.800,=). Wanneer het Bruto Jaarinkomen van de Kandidaat tachtigduizend euro (EUR 80.000,=) of meer bedraagt, zal de Vergoeding dertig procent (30%) van het Bruto Jaarinkomen bedragen, met een minimumvergoeding van tienduizend euro (EUR 10.000,=).

20.5 De Vergoeding wordt in beginsel in drie (3) fases door ES aan de Opdrachtgever in rekening gebracht:
20.5.1 één derde (1/3) deel op het moment dat de Overeenkomst tot stand komt;
20.5.2 één derde (1/3) deel op het moment dat ES een of meerdere Kandidaten presenteert;
20.5.3 één derde (1/3) deel op het moment dat de Opdracht is voltooid.

20.6 De Opdrachtgever is twee derden (2/3) deel van de Vergoeding aan ES verschuldigd indien de Overeenkomst door de Opdrachtgever wordt beëindigd nadat ES een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering daarvan, maar voordat ES een of meerdere Kandidaten heeft gepresenteerd, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot dit voorbeeld) omdat de Opdrachtgever alsnog zelf in de vacaturevervulling heeft voorzien.

20.7 De Opdrachtgever is de Vergoeding ook dan verschuldigd wanneer de Opdrachtgever, binnen een periode van achttien (18) maanden nadat ES de Kandidaat aan de Opdrachtgever heeft gepresenteerd of geïntroduceerd, een Kandidaat – buiten de Overeenkomst om – in dienst neemt of uit hoofde van een andere overeenkomst werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever laat verrichten. Indien tussen de Kandidaat en de Opdrachtgever sprake is van een andere rechtsverhouding dan een arbeidsovereenkomst, dan wordt de (verwachte) jaaromzet van de Kandidaat ten behoeve van de berekening van de Vergoeding aangemerkt als het Bruto Jaarinkomen.

C. INTERIM-MANAGEMENT

21. Uitvoering

21.1 De Opdrachtgever zal de Interim-professional aanstellen in de functie zoals door de Opdrachtgever in de Opdracht is omschreven en in de Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en ES is overeengekomen, met de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkzaamheden die door de Opdrachtgever aan ES zijn gecommuniceerd.

21.2 Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van ES is het de Opdrachtgever niet toegestaan om de Interim-professional in enige andere functie aan te stellen of de Interim professional meer c.q. andere c.q. zwaardere verantwoordelijkheden op te leggen, of de Interim-Professional aanvullende of grotere bevoegdheden toe te kennen dan zoals uitgewerkt in de Overeenkomst. De Opdrachtgever dient ES minimaal veertien (14) dagen voorafgaand aan het moment waarop door de Opdrachtgever beoogde wijziging in functie, verantwoordelijkheden of bevoegdheden van kracht zal worden, schriftelijk om toestemming te vragen. ES behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze toestemming te weigeren; ongeacht of de Interim-professional zelf instemt of wil instemmen met de door de Opdrachtgever beoogde wijziging(en). ES is gerechtigd haar toestemming afhankelijk te maken van een corresponderende wijziging in de Vergoeding.

21.3 Teneinde zoveel mogelijk te voorkomen dat een (fictief) dienstverband wordt aangenomen tussen de Opdrachtgever en de Interim-professional, zal de Opdrachtgever de Interim-professional in staat stellen om de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig en naar eigen inzicht uit te voeren, zonder toezicht of instructie of leiding van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is wel gerechtigd aanwijzingen of instructies te geven met betrekking tot het beoogde resultaat van de
werkzaamheden.

21.4 De Opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat de Interim-professional gedurende de looptijd van de Overeenkomst ook ten behoeve van anderen werkzaamheden verricht c.q. kan verrichten.

22. Vergoeding

22.1 De Opdrachtgever is aan ES een Vergoeding verschuldigd voor Diensten op het gebied van interim-management, zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

22.2 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, geldt een tarief per uur dat de Interim-professional besteedt aan de uitvoering van de werkzaamheden zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

22.3 De Vergoeding wordt berekend aan de hand van de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever, op basis van de daadwerkelijk hieraan bestede tijd door de Interim-professional. De Interim-professional houdt ten behoeve hiervan een tijdverantwoordingsformulier bij, welke door de Opdrachtgever geaccordeerd dient te worden en dan aan ES dient te worden overgelegd. Bij een verschil in de tijdverantwoordingsformulieren zoals door de Interim-professional ingediend bij ES – na goedkeuring door de Opdrachtgever – en een eigen afschrift daarvan van de Opdrachtgever, wordt uitgegaan van de tijdverantwoordingsformulieren zoals ingediend bij ES, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

22.4 De reis-, verblijf- en onkosten van de Interim-professional zijn niet in het tarief inbegrepen. Voor zover deze reis-, verblijf- en onkosten van de Interim-professional door ES worden vergoed, zullen deze door de Opdrachtgever aan ES worden vergoed. Indien de Opdrachtgever en de Interim-professional onderling een (gefixeerde) vergoeding voor reis-, verblijf- en onkosten overeenkomen, zal de Opdrachtgever deze vergoedingen rechtstreeks aan de Interim-professional voldoen.

23. Vervanging

23.1 ES behoudt zich het recht voor om, na overleg met de Opdrachtgever, de Interim-professional te vervangen door een derde.

23.2 Ingeval de Opdrachtgever, binnen vier (4) weken nadat de Interim-professional is begonnen zijn diensten of werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten, van mening is dat de Interim-professional niet voldoet aan de vereisten van de Opdrachtgever, zal deze ES hiervan binnen twee (2) werkdagen schriftelijk in kennis stellen. Dit schriftelijke bericht dient minimaal een concrete onderbouwing te bevatten. Indien ES van oordeel is dat de klacht van de Opdrachtgever gerechtvaardigd is, zal ES het recht hebben om binnen een redelijke termijn passende vervanging in te zetten. Gelet op de opzegtermijn die geldt in de relatie tussen de Interim-professional en ES, zal de hiervoor bedoelde redelijke termijn voor vervanging in de regel ten minste veertien (14) dagen bedragen.

23.3 ES is niet aansprakelijk voor kosten van de Opdrachtgever die voortvloeien uit de vervanging van de Interim-professional, om wat voor reden dan ook, zoals uiteengezet in dit artikel.

24. Overnamebeding

24.1 Het is de Opdrachtgever en/of een aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming niet toegestaan om, voordat de Interim-professional minimaal voor een tijdsduur van achttien (18) maanden werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van de Opdrachtgever onder de Overeenkomst, de Interim-professional (dan wel de persoon die Interim-professional bij de Opdrachtgever vervangt, indien vervanging plaatsvindt) direct of indirect in dienst te nemen of met deze een contractuele relatie aan te gaan, tenzij ES hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. Vanaf de dertiende maand is geen toestemming meer vereist. De Opdrachtgever is dan gehouden ES minimaal dertig (30) dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht met de Interim-professioneel hieromtrent schriftelijk te informeren.

24.2 Bij schending van artikel 24.1 door de Opdrachtgever en/of een aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming zal de Opdrachtgever aan ES een bedrag verschuldigd, zoals genoemd in het overzicht in artikel 24.3.

24.3 Indien de Opdrachtgever heeft gehandeld conform het bepaalde in artikel 24.1, is de Opdrachtgever aan ES een vergoeding verschuldigd, welke afhankelijk is van het moment waarop een directe contractuele relatie tussen de Opdrachtgever en de Interim-professional tot stand is gekomen, en het moment waarop de Overeenkomst tussen ES en de Interim-professional is gestart:

Tijdsduur vanaf start Overeenkomst ES – Interim professional Hoogte van vergoeding
Maanden 1 tot en met 9 € 25.000,-
Maanden 10 tot en met 15 € 15.000,-
Maanden 16 tot en met 20 € 10.000,-
Maanden 21 e.v. € 5.000,-

24.4 De Opdrachtgever is gehouden om het verschuldigde bedrag op grond van dit artikel aan ES te voldoen binnen veertien (14) dagen na de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht met de Interim-professional als bedoeld in artikel 24.1.

D. DETACHERING

25. Uitvoering

25.1 De Opdrachtgever zal de Gedetacheerde aanstellen in de functie zoals de Opdrachtgever in de Opdracht is omschreven en in de Overeenkomst met ES is overeengekomen, met de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkzaamheden die door de Opdrachtgever aan ES zijn gecommuniceerd.

25.2 Zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van ES is het de Opdrachtgever niet toegestaan om de Gedetacheerde in enige andere functie aan te stellen of de Interim-professional meer c.q. andere c.q. zwaardere verantwoordelijkheden op te leggen, of de Gedetacheerde aanvullende of grotere bevoegdheden toe te kennen dan zoals uitgewerkt in de Overeenkomst. De Opdrachtgever dient ES minimaal veertien (14) dagen voorafgaand aan het moment waarop door de Opdrachtgever beoogde wijziging in functie, verantwoordelijkheden en/of bevoegdheden van kracht zal worden, schriftelijk om toestemming te vragen. ES behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze toestemming te weigeren; ongeacht of de Gedetacheerde zelf instemt of wil instemmen met de betreffende wijziging(en). ES is gerechtigd om haar toestemming afhankelijk te maken van een corresponderende wijziging in de Vergoeding.

25.3 De Gedetacheerde voert de overeengekomen werkzaamheden uit onder leiding en toezicht van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever stelt de Gedetacheerde in staat de werkzaamheden op locatie te verrichten en hem/haar kosteloos te voorzien van adequate werkruimte en faciliteiten die in lijn zijn met de geldende arbeidsomstandighedenwetgeving.

26. Vergoeding

26.1 De Opdrachtgever is aan ES een Vergoeding verschuldigd voor Diensten op het gebied van detachering, zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

26.2 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, geldt een tarief per uur dat de Gedetacheerde besteedt aan de uitvoering van de werkzaamheden zoals overeengekomen in de Overeenkomst.

26.3 De Vergoeding wordt berekend aan de hand van de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever, op basis van de daadwerkelijk hieraan bestede tijd door de Gedetacheerde. De Gedetacheerde houdt ten behoeve hiervan een tijdverantwoordingsformulier bij, welke door de Opdrachtgever geaccordeerd dient te worden en dan aan ES dient te worden overgelegd. Bij een verschil in de tijdverantwoordingsformulieren zoals door de Gedetacheerde ingediend bij ES – na goedkeuring door de Opdrachtgever – en een eigen afschrift daarvan van de Opdrachtgever, wordt uitgegaan van de tijdverantwoordingsformulieren zoals ingediend bij ES, behoudens door de Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

26.4 De reis-, verblijf- en onkosten van de Gedetacheerde zijn niet in het tarief inbegrepen. Voor zover deze reis-, verblijf- en onkosten van de Gedetacheerde door ES worden vergoed, zullen deze door de Opdrachtgever aan ES worden vergoed. Indien de Opdrachtgever en de Gedetacheerde onderling een (gefixeerde) vergoeding voor reis-, verblijf- en onkosten overeenkomen, zal de Opdrachtgever deze vergoedingen rechtstreeks aan de Gedetacheerde voldoen.

27. Vervanging

27.1 ES behoudt zich het recht voor om, na overleg met de Opdrachtgever, de Gedetacheerde te vervangen door een derde.

27.2 Ingeval de Opdrachtgever, binnen vier (4) weken nadat de Gedetacheerde is begonnen zijn diensten of werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten, van mening is dat de Gedetacheerde niet voldoet aan de vereisten van de Opdrachtgever, zal deze ES hiervan binnen twee (2) werkdagen schriftelijk in kennis stellen. Dit schriftelijke bericht dient minimaal een concrete onderbouwing te bevatten. Indien ES van oordeel is dat de klacht van de Opdrachtgever gerechtvaardigd is, zal ES het recht hebben om binnen een redelijke termijn passende vervanging in te zetten. Gelet op de opzegtermijn die geldt in de relatie tussen de Gedetacheerde en ES, zal de hiervoor bedoelde redelijke termijn voor vervanging in de regel ten minste veertien (14) dagen bedragen.

27.3 ES is niet aansprakelijk voor kosten van de Opdrachtgever die voortvloeien uit de vervanging van de Gedetacheerde, om wat voor reden dan ook, zoals uiteengezet in dit artikel.

28. Overnamebeding

28.1 Het is de Opdrachtgever en/of een aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming niet toegestaan om, voordat de Gedetacheerde voor een tijdsduur van achttien (18) maanden werkzaamheden heeft verricht ten behoeve van de Opdrachtgever onder een Overeenkomst, de Gedetacheerde (dan wel de persoon die de Gedetacheerde bij de Opdrachtgever vervangt, indien vervanging plaatsvindt) direct of indirect in dienst te nemen of met deze een contractuele relatie aan te gaan, tenzij ES hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend. Vanaf de dertiende maand is geen toestemming meer vereist. De Opdrachtgever is dan gehouden ES minimaal dertig (30) dagen voorafgaand aan de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst met Gedetacheerde hieromtrent schriftelijk te informeren.

28.2 Bij schending van artikel 28.1 door de Opdrachtgever of een aan de Opdrachtgever gelieerde onderneming zal de Opdrachtgever aan ES een bedrag verschuldigd, zoals genoemd in het overzicht in artikel 28.3.

28.3 Indien de Opdrachtgever heeft gehandeld conform het bepaalde in artikel 24.1, is de Opdrachtgever aan ES een vergoeding verschuldigd, welke afhankelijk is van het moment waarop een directe contractuele relatie tussen de Opdrachtgever en de Gedetacheerde tot stand is gekomen, en het moment waarop de Overeenkomst tussen ES en de Gedetacheerde is gestart:

 Tijdsduur vanaf start Overeenkomst ES – Gedetacheerde  Hoogte van vergoeding
 Maanden 1 tot en met 9 € 25.000,-
 Maanden 10 tot en met 15 € 15.000,-
 Maanden 16 tot en met 20 € 10.000,-
Maanden 21 e.v. € 5.000,-

 

28.4 De Opdrachtgever is gehouden om het verschuldigde bedrag op grond van dit artikel aan ES te voldoen binnen veertien (14) dagen na de ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst of overeenkomst met de Gedetacheerde als bedoeld in artikel 28.1.