Skip to main content

Employment Services is een werving & selectie-, detacherings- en interim bemiddelingsbureau en bemiddelt tussen kandidaten en organisaties op midden en hoger kader niveau, voor zowel vaste als tijdelijke functies. Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk in de volgende sectoren actief: productie, financiële dienstverlening, retail, zakelijke dienstverlening en handel. Binnen deze sectoren vullen wij in opdracht van onze opdrachtgevers posities in op het gebied van finance, marketing & sales en management & operations.

Persoonsgegevens

Employment Services verzamelt en verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Dit houdt in dat wij verantwoordelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan.

De persoonsgegevens die wij van u ontvangen zullen voornamelijk bestaan uit uw NAW-gegevens, uw contactgegevens, zoals e-mailadres en/of telefoonnummer, en de persoonsgegevens die u ons verstrekt middels uw cv. Daarnaast kunnen wij ook uw persoonsgegevens verwerken die wij middels uw LinkedIn pagina kunnen inzien. Dit blijft echter beperkt tot de informatie die door u op de desbetreffende openbare LinkedIn pagina is geplaatst.

Doeleinden

Het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze diensten ten aanzien van u en onze opdrachtgevers. Uw persoonsgegeven worden door ons verzameld en verwerkt om zo effectief mogelijk onze diensten aan u als (mogelijke) kandidaat en onze opdrachtgevers aan te kunnen bieden. Indien en voor zover noodzakelijk zullen wij uw toestemming vragen voor het verzamelen en verwerken van uw (overige) persoonsgegevens.

Delen met derden

Om onze werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met een opdrachtgever. Dit gebeurt echter pas na zorgvuldige screening door ons en bespreking hiervan met zowel u en de desbetreffende opdrachtgever. Indien wij u aan onze opdrachtgever wensen voor te dragen, zullen uw persoonsgegevens met uw goedvinden met de desbetreffende opdrachtgever worden gedeeld.

Beveiligen en bewaren

Uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen in ons CRM systeem (Otys recruitment) dat op gecertificeerde servers in de Cloud staat. Uw persoonsgegevens zijn daarmee goed beschermd. Samen met onze Cloud provider nemen wij ook steeds passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken.

De bewaartermijn voor uw gegevens zal voor zover noodzakelijk maximaal drie (3) jaar bedragen, of voor zoveel korter als door u (schriftelijk) wordt aangegeven. Wanneer deze periode verstrijkt zullen wij u vragen of wij uw persoonsgegevens langer mogen bewaren en verwerken. Uw persoonsgegevens zullen dan wederom worden bewaard voor een periode van drie (3) jaar, of voor zoveel korter als door u (schriftelijk) wordt aangegeven. In het geval u aangeeft dat u niet wenst dat uw persoonsgegevens langer door Employment Services worden bewaard, dan zullen wij trachten uw persoonsgegevens binnen 24 uur te verwijderen.

Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens die Employment Services verwerkt in te zien, te (laten) wijzigen of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te (laten) beperken wanneer;
• u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn;
• wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig gebeurt, of;
• wanneer uw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze diensten.

Indien en voor zover van toepassing kunt u ook altijd uw toestemming intrekken voor het verwerken van uw (overige) persoonsgegevens.

Wanneer u van uw rechten gebruik wenst te maken, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaand postadres of een e-mail aan ons zenden via info@employmentservices.nl. Geef daarbij aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen 24 uur na ontvangst van uw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan uw verzoek zullen voldoen.

Overdraagbaarheid

Het is mogelijk uw persoonsgegevens op te vragen en/of deze over te (laten) dragen aan een derde organisatie. Uw persoonsgegevens zullen dan in een leesbaar bestand aan u of desgewenst aan de desbetreffende derde organisatie worden verzonden. Indien u uw persoonsgegevens wenst te ontvangen of aan een derde organisatie wenst over te (laten) dragen, kunt u schriftelijk contact met ons opnemen via bovenstaand postadres of een e-mail aan ons zenden via info@employmentservices.nl. Geef daarbij aan wat u wenst dat met uw persoonsgegevens gebeurt. Wij trachten binnen 24 uur na ontvangst van uw verzoek u een kennisgeving daarvan te verzenden en zullen dan ook aangeven hoe en op welke wijze en binnen welke termijn wij aan uw verzoek zullen voldoen.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens door Employment Services, dan heeft u het recht om hiertegen bezwaar te maken. Daarmee kunt u tevens de verwerking van uw persoonsgegevens beperken. Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) wanneer u het niet eens bent met de manier waarop er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor het indienen van een klacht kunt u de aanwijzingen opvolgen die zijn gepubliceerd op de website van de AP: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Meldplicht datalekken

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Ondanks dat Employment Services met uiterste zorg uw persoonsgegevens verwerkt en uw persoonsgegevens goed beveiligd zijn opgeslagen, kan het voorkomen dat een datalek zich voordoet. Mocht een datalek zich voordoen bij Employment Services, dan zullen wij eerst nagaan of en in hoeverre er mogelijk sprake is van een hoog risico voor uw rechten en vrijheden. In een dergelijk geval zullen wij dit binnen 72 uur melden aan de AP en zullen wij ook u zo spoedig mogelijk hiervan een melding doen.

Wij zullen u in het geval van een datalek ten minste het volgende melden:
• het soort inbreuk in verband met uw persoonsgegevens;
• de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk;
• de door Employment Services te nemen (en reeds genomen) maatregelen om de gevolgen van de inbreuk te beperken.

Contact

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over ons privacybeleid, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 035-5435430 of via e-mail: info@employmentservices.nl.